پنجشنبه 27 بهمن 1401 - ساعت:12:38

مرکز عکسهاي هوايي و تصاوير ماهواره اي کانون کارشناسان رسمي دادگستري آذربايجان غربي

title


مناطق غیر شهری شمال استان مربوط به سال 1373 و 1372

مناطق غیر شهری جنوب استان مربوط به سال 1373

محدوده باغات ضلغ غربی دریاچه ارومیه از ابتدای نوشین شهر تا ابتدای جاده مهاباد مربوط به سال 1377

محدوده شهرستان ارومیه مربوط به سال 1368 و 1373