شنبه 23 تیر 1403

گروه: صنعت و فن

        صادق مناف وندآردي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی - شروع کارشناسی: 1382/07/29

تلفن همراه: 9143405902

اطلاعات بیشتر
        ناصر جمشيدي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی - شروع کارشناسی: 1388/08/07

تلفن همراه: 9125046962

اطلاعات بیشتر
        علي قنديلي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی - شروع کارشناسی: 1393/10/07

تلفن همراه: 9143433472

اطلاعات بیشتر
        ناصر جمشيدي
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، الکترونیک و مخابرات - شروع کارشناسی: 1383/03/31

تلفن همراه: 9143613298

اطلاعات بیشتر
        محمود علي تقي پور
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، الکترونیک و مخابرات - شروع کارشناسی: 1385/02/30

تلفن همراه: 9141414591

اطلاعات بیشتر
        عليرضا حبيب زاده شريف
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، الکترونیک و مخابرات - شروع کارشناسی: 1387/08/17

تلفن همراه: 9144402063

اطلاعات بیشتر
        علي حسن نوه سي
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، الکترونیک و مخابرات - شروع کارشناسی: 1388/02/12

تلفن همراه: 9143613291

اطلاعات بیشتر
        فتاح سنايي
حوزه قضایی: بوکان حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، الکترونیک و مخابرات - شروع کارشناسی: 1388/02/12

تلفن همراه: 9143800503

اطلاعات بیشتر
        علي اكبر طالب زاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، الکترونیک و مخابرات - شروع کارشناسی: 1389/08/11

تلفن همراه: 9143451603

اطلاعات بیشتر
        جعفر رحيمي فر
حوزه قضایی: بوکان حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، الکترونیک و مخابرات - شروع کارشناسی: 1391/02/12

تلفن همراه: 9121044784

اطلاعات بیشتر
        سعيد صديقي مغانجوقي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
برق، الکترونیک و مخابرات - شروع کارشناسی: 1392/02/02

تلفن همراه: 9147231898

اطلاعات بیشتر
        سيد موسي سيد عالي نژاد
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
برق، الکترونیک و مخابرات - شروع کارشناسی: 1392/07/07

تلفن همراه: 9141614109

اطلاعات بیشتر
        مرتضي جوادپور آذر وقاصلو
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
برق، الکترونیک و مخابرات - شروع کارشناسی: 1394/11/04

تلفن همراه: 9144405218

اطلاعات بیشتر
        عبدالقادر اسماعيل نژاد
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
برق، الکترونیک و مخابرات - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9144400429

اطلاعات بیشتر
        جهانگير اكبري چيانه
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
برق، الکترونیک و مخابرات - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9144456426

اطلاعات بیشتر
        محمدرضا پيري
حوزه قضایی: نقده حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
برق، الکترونیک و مخابرات - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9141889625

اطلاعات بیشتر
        محمد حسن پور
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
برق، الکترونیک و مخابرات - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9144405686

اطلاعات بیشتر
        مقصود رضواندوست
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
برق، الکترونیک و مخابرات - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9141451233

اطلاعات بیشتر