شنبه 5 خرداد 1403

رشته: مهندسی آب

        جواد توحيد خواه
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مهندسی آب - شروع کارشناسی: 1387/03/19

تلفن همراه: 9144394760

اطلاعات بیشتر
        كريم زيرك جوانمرد
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مهندسی آب - شروع کارشناسی: 1387/03/19

تلفن همراه: 9141415444

اطلاعات بیشتر
        خسرو شكرزاده
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مهندسی آب - شروع کارشناسی: 1387/03/19

تلفن همراه: 9141640856

اطلاعات بیشتر
        عبدالرضا غفاري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مهندسی آب - شروع کارشناسی: 1387/03/20

تلفن همراه: 9144479839

اطلاعات بیشتر
        مصطفي ديبايي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مهندسی آب - شروع کارشناسی: 1387/08/16

تلفن همراه: 9143489146

اطلاعات بیشتر
        صابر نفيسي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مهندسی آب - شروع کارشناسی: 1387/08/24

تلفن همراه: 9141434072

اطلاعات بیشتر
        قربان طالبي
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مهندسی آب - شروع کارشناسی: 1388/02/10

تلفن همراه: 9144624907

اطلاعات بیشتر
        كرمعلي آقاسي
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مهندسی آب - شروع کارشناسی: 1388/02/12

تلفن همراه: 9144622818

اطلاعات بیشتر
        عباسعلي چهره زاد
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مهندسی آب - شروع کارشناسی: 1388/02/12

تلفن همراه: 9143410767

اطلاعات بیشتر
        بهرام حلمي
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مهندسی آب - شروع کارشناسی: 1388/05/06

تلفن همراه: 9141652498

اطلاعات بیشتر
        اسماعيل عسگري
حوزه قضایی: سلماس حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مهندسی آب - شروع کارشناسی: 1389/03/21

تلفن همراه: 9141486115

اطلاعات بیشتر
        محبوب هوشمند قره باغ
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مهندسی آب - شروع کارشناسی: 1389/03/21

تلفن همراه: 9143419747

اطلاعات بیشتر
        عادل چگيني
حوزه قضایی: پیرانشهر حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مهندسی آب - شروع کارشناسی: 1389/08/11

تلفن همراه: 9125814234

اطلاعات بیشتر
        رضا باقري نژاد قولنجي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مهندسی آب - شروع کارشناسی: 1390/02/15

تلفن همراه: 9144478459

اطلاعات بیشتر
        كريم بشيري پور
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مهندسی آب - شروع کارشناسی: 1390/02/15

تلفن همراه: 9141415441

اطلاعات بیشتر
        معروف سي وسه مرده
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مهندسی آب - شروع کارشناسی: 1390/02/15

تلفن همراه: 9188725212

اطلاعات بیشتر
        محمد عبدالهي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مهندسی آب - شروع کارشناسی: 1390/02/15

تلفن همراه: 9143467192

اطلاعات بیشتر
        محمد خضريان
حوزه قضایی: بوکان حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مهندسی آب - شروع کارشناسی: 1390/07/12

تلفن همراه: 9143822282

اطلاعات بیشتر