شنبه 2 تیر 1403

رشته: صنایع گاز و گازرسانی

        فرهاد اكبري
حوزه قضایی: نقده حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
صنایع گاز و گازرسانی - شروع کارشناسی: 1387/08/17

تلفن همراه: 9143430365

اطلاعات بیشتر
        بهرام رحيمي سوره
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
صنایع گاز و گازرسانی - شروع کارشناسی: 1387/08/17

تلفن همراه: 9141414891

اطلاعات بیشتر
        اسكندر سجادي
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
صنایع گاز و گازرسانی - شروع کارشناسی: 1387/08/17

تلفن همراه: 9144810883

اطلاعات بیشتر
        ولي قرالو
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
صنایع گاز و گازرسانی - شروع کارشناسی: 1387/08/17

تلفن همراه: 9141649976

اطلاعات بیشتر
        حسن احمدپور
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
صنایع گاز و گازرسانی - شروع کارشناسی: 1387/08/18

تلفن همراه: 9143414844

اطلاعات بیشتر
        منيره محمدزاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
صنایع گاز و گازرسانی - شروع کارشناسی: 1392/06/25

تلفن همراه: 9143470040

اطلاعات بیشتر
        علي محمودي تك آغاج
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
صنایع گاز و گازرسانی - شروع کارشناسی: 1393/03/05

تلفن همراه: 9143414841

اطلاعات بیشتر
        منوچهر قاسمي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
صنایع گاز و گازرسانی - شروع کارشناسی: 1393/05/03

تلفن همراه: 9141868306

اطلاعات بیشتر
        مرتضي بشير زيرمانلو
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
صنایع گاز و گازرسانی - شروع کارشناسی: 1394/02/13

تلفن همراه: 9143467741

اطلاعات بیشتر
        سامان قره پاشا
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
صنایع گاز و گازرسانی - شروع کارشناسی: 1394/08/30

تلفن همراه: 9143471388

اطلاعات بیشتر
        سيامك خوانچه سپهر الدين
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
صنایع گاز و گازرسانی - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9143437525

اطلاعات بیشتر
        اكبر عزيززاده
حوزه قضایی: نقده حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
صنایع گاز و گازرسانی - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9141461219

اطلاعات بیشتر
        آرمان كريمي
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
صنایع گاز و گازرسانی - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9144421657

اطلاعات بیشتر
        هادي يگانه جاهد
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
صنایع گاز و گازرسانی - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9144405869

اطلاعات بیشتر
        حامد خسرو زاده ساريجالو
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
صنایع گاز و گازرسانی - شروع کارشناسی: 1399/09/15

تلفن همراه: 9143881416

اطلاعات بیشتر
        حسين مجدي
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (شهرستان مربوطه)
صنایع گاز و گازرسانی - شروع کارشناسی: 1402/04/12

تلفن همراه: 9143408896

اطلاعات بیشتر
        علي مطلبي مغانجوقي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
صنایع گاز و گازرسانی - شروع کارشناسی: 1402/04/12

تلفن همراه: 9141606573

اطلاعات بیشتر
        حامد شمس پور
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
صنایع گاز و گازرسانی - شروع کارشناسی: 1402/05/02

تلفن همراه: 9143482955

اطلاعات بیشتر