شنبه 5 خرداد 1403

رشته: زبانهای خارجی

        سالار حسين نظمي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
زبانهای خارجی - شروع کارشناسی: 1398/08/01

تلفن همراه: 9050905090

اطلاعات بیشتر
        سميه عبداله زاده
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
زبانهای خارجی - شروع کارشناسی: 1398/08/06

تلفن همراه: 9143811189

اطلاعات بیشتر
        مريم معيني
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
زبانهای خارجی - شروع کارشناسی: 1398/08/06

تلفن همراه: 9144432592

اطلاعات بیشتر
        عبدالكريم وطماني
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
زبانهای خارجی - شروع کارشناسی: 1398/08/06

تلفن همراه: 9143445693

اطلاعات بیشتر