شنبه 2 تیر 1403

رشته: تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت

        مسعود ملكي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9144460320

اطلاعات بیشتر
        يوسف اشرفي بدلبو
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت - شروع کارشناسی: 1388/08/02

تلفن همراه: 9143478036

اطلاعات بیشتر
        كريم مختاري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت - شروع کارشناسی: 1388/08/03

تلفن همراه: 9143414393

اطلاعات بیشتر
        جليل هومن
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت - شروع کارشناسی: 1390/10/19

تلفن همراه: 9143419134

اطلاعات بیشتر
        بهمن پور علي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت - شروع کارشناسی: 1391/02/11

تلفن همراه: 9144463675

اطلاعات بیشتر
        نورعلي غني دل
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت - شروع کارشناسی: 1394/11/04

تلفن همراه: 9147189323

اطلاعات بیشتر
        يداله شريفي
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت - شروع کارشناسی: 1395/03/30

تلفن همراه: 9147120668

اطلاعات بیشتر
        مجتبي اسكندري قرابقلو
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9147132844

اطلاعات بیشتر
        رسول پلنگي گوگ تپه
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9143814753

اطلاعات بیشتر
        صفر عاشوري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9143460894

اطلاعات بیشتر
        منصور عليزاده
حوزه قضایی: ماکو حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9141646736

اطلاعات بیشتر
        عادل گل آرا
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9144626554

اطلاعات بیشتر
        سامان غني زاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت - شروع کارشناسی: 1399/04/22

تلفن همراه: 9144477898

اطلاعات بیشتر
        محمد نيكخو
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت - شروع کارشناسی: 1399/04/22

تلفن همراه: 9378992720

اطلاعات بیشتر
        بهمن عزيزي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت - شروع کارشناسی: 1399/06/22

تلفن همراه: 9141451665

اطلاعات بیشتر
        خسرو قادري
حوزه قضایی: نقده حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت - شروع کارشناسی: 1399/06/22

تلفن همراه: 9141490659

اطلاعات بیشتر
        بهمن رستمي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت - شروع کارشناسی: 1399/10/13

تلفن همراه: 9144473469

اطلاعات بیشتر
        علي جلالي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت - شروع کارشناسی: 1402/07/10

تلفن همراه: 9143416308

اطلاعات بیشتر