شنبه 23 تیر 1403

رشته: صنایع نفت

        علي شهرنژاد
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
صنایع نفت - شروع کارشناسی: 1398/08/06

تلفن همراه: 9149415981

اطلاعات بیشتر