شنبه 5 خرداد 1403

رشته: مهندسی ترافیک

        پيمان آرامون
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
مهندسی ترافیک - شروع کارشناسی: 1398/08/06

تلفن همراه: 9143468244

اطلاعات بیشتر
        رضا صفري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
مهندسی ترافیک - شروع کارشناسی: 1398/08/06

تلفن همراه: 9144391681

اطلاعات بیشتر
        علي كارگر
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
مهندسی ترافیک - شروع کارشناسی: 1402/04/12

تلفن همراه: 9144831937

اطلاعات بیشتر