شنبه 23 تیر 1403

رشته: محیط زیست طبیعی

        عليرضا رفيعي فر
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
محیط زیست طبیعی - شروع کارشناسی: 1398/08/06

تلفن همراه: 9146058775

اطلاعات بیشتر
        مهراج علي لو
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
محیط زیست طبیعی - شروع کارشناسی: 1398/08/06

تلفن همراه: 9143434857

اطلاعات بیشتر
        علي مقدمي
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
محیط زیست طبیعی - شروع کارشناسی: 1398/08/06

تلفن همراه: 9383857100

اطلاعات بیشتر