شنبه 23 تیر 1403

رشته: امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

        امير سقراط نظمي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور وسائط نقلیه موتوری زمینی - شروع کارشناسی: 1373/04/18

تلفن همراه: 9143414304

اطلاعات بیشتر
        بهمن بشيري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور وسائط نقلیه موتوری زمینی - شروع کارشناسی: 1382/03/04

تلفن همراه: 9143459340

اطلاعات بیشتر
        عيسي تيموري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور وسائط نقلیه موتوری زمینی - شروع کارشناسی: 1382/03/04

تلفن همراه: 9141438190

اطلاعات بیشتر
        داريوش خامنه
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور وسائط نقلیه موتوری زمینی - شروع کارشناسی: 1382/03/04

تلفن همراه: 9123018560

اطلاعات بیشتر
        نادر ديهيم
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور وسائط نقلیه موتوری زمینی - شروع کارشناسی: 1382/03/04

تلفن همراه: 9141435440

اطلاعات بیشتر
        مجيد فرخي زاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور وسائط نقلیه موتوری زمینی - شروع کارشناسی: 1382/03/04

تلفن همراه: 9143410375

اطلاعات بیشتر
        حسن مرشد زاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور وسائط نقلیه موتوری زمینی - شروع کارشناسی: 1382/03/04

تلفن همراه: 9141450301

اطلاعات بیشتر
        ميرزا آقا وكيل زاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور وسائط نقلیه موتوری زمینی - شروع کارشناسی: 1382/03/04

تلفن همراه: 9143458495

اطلاعات بیشتر
        قاسم سرشار
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور وسائط نقلیه موتوری زمینی - شروع کارشناسی: 1382/08/15

تلفن همراه: 9144414441

اطلاعات بیشتر
        محمد فارغي
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور وسائط نقلیه موتوری زمینی - شروع کارشناسی: 1382/08/15

تلفن همراه: 9144612163

اطلاعات بیشتر
        بهمن اكبري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور وسائط نقلیه موتوری زمینی - شروع کارشناسی: 1383/04/02

تلفن همراه: 9143465421

اطلاعات بیشتر
        حسن خليل آريا
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور وسائط نقلیه موتوری زمینی - شروع کارشناسی: 1384/02/04

تلفن همراه: 9143411611

اطلاعات بیشتر
        عباس حيدر زاده ديزجي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور وسائط نقلیه موتوری زمینی - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9144413071

اطلاعات بیشتر
        داريوش ذوالفقاري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور وسائط نقلیه موتوری زمینی - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9143414468

اطلاعات بیشتر
        عليرضا ليالي مراغي
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور وسائط نقلیه موتوری زمینی - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9143614556

اطلاعات بیشتر
        حميد معتمديان
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور وسائط نقلیه موتوری زمینی - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9143408407

اطلاعات بیشتر
        ارشد حيدر زاده راد
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور وسائط نقلیه موتوری زمینی - شروع کارشناسی: 1386/04/20

تلفن همراه: 9143467186

اطلاعات بیشتر
        جعفر پاك دين اصل
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور وسائط نقلیه موتوری زمینی - شروع کارشناسی: 1387/08/12

تلفن همراه: 9104050376

اطلاعات بیشتر