شنبه 23 تیر 1403

رشته: امور سرمایه گذاری، بانك و بورس

        بهزاد جانعمو برنج آبادي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
امور سرمایه گذاری، بانك و بورس - شروع کارشناسی: 1401/03/07

تلفن همراه: 9932388638

اطلاعات بیشتر
        عزيز داداش زاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
امور سرمایه گذاری، بانك و بورس - شروع کارشناسی: 1401/03/07

تلفن همراه: 9141408059

اطلاعات بیشتر
        كاوه محمود زاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
امور سرمایه گذاری، بانك و بورس - شروع کارشناسی: 1401/03/07

تلفن همراه: 9147106117

اطلاعات بیشتر
        ياسين نصراله نژاد
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
امور سرمایه گذاری، بانك و بورس - شروع کارشناسی: 1401/03/07

تلفن همراه: 9143450751

اطلاعات بیشتر
        محمد اسدي قره قشلاقي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
امور سرمایه گذاری، بانك و بورس - شروع کارشناسی: 1401/07/28

تلفن همراه: 9141476643

اطلاعات بیشتر
        شهاب جهانگيري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
امور سرمایه گذاری، بانك و بورس - شروع کارشناسی: 1401/07/28

تلفن همراه: 9146141410

اطلاعات بیشتر
        محمد راد
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
امور سرمایه گذاری، بانك و بورس - شروع کارشناسی: 1401/07/28

تلفن همراه: 9143485726

اطلاعات بیشتر
        علي شيخي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
امور سرمایه گذاری، بانك و بورس - شروع کارشناسی: 1401/07/28

تلفن همراه: 9190709066

اطلاعات بیشتر