جمعه 22 تیر 1403

رشته: امور آتش سوزی و آتش نشانی

        حميد صمدزاده
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
امور آتش سوزی و آتش نشانی - شروع کارشناسی: 1394/02/13

تلفن همراه: 9143631560

اطلاعات بیشتر
        حسين سربازرشيد واي قان
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
امور آتش سوزی و آتش نشانی - شروع کارشناسی: 1399/06/22

تلفن همراه: 9149413502

اطلاعات بیشتر