جمعه 22 تیر 1403

رشته: برنامه ریزی شهری

        محمدرضا حميديه
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برنامه ریزی شهری - شروع کارشناسی: 1387/08/16

تلفن همراه: 9143805938

اطلاعات بیشتر
        سليمان عليپور كرمجوان
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برنامه ریزی شهری - شروع کارشناسی: 1387/08/16

تلفن همراه: 9144466890

اطلاعات بیشتر
        غلامعلي ميرزائي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برنامه ریزی شهری - شروع کارشناسی: 1387/08/16

تلفن همراه: 9144811895

اطلاعات بیشتر
        حسين ستارزاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برنامه ریزی شهری - شروع کارشناسی: 1389/01/07

تلفن همراه: 9143542610

اطلاعات بیشتر
        حيدر موسي پور
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برنامه ریزی شهری - شروع کارشناسی: 1389/03/20

تلفن همراه: 9144612050

اطلاعات بیشتر
        علي رضا سليماني
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
برنامه ریزی شهری - شروع کارشناسی: 1392/02/02

تلفن همراه: 9144826232

اطلاعات بیشتر
        نادر اكبريان
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
برنامه ریزی شهری - شروع کارشناسی: 1392/07/07

تلفن همراه: 9141407282

اطلاعات بیشتر
        ابراهيم مبارك قدم
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
برنامه ریزی شهری - شروع کارشناسی: 1393/11/14

تلفن همراه: 9144432024

اطلاعات بیشتر
        روح اله اسمعيل نژاد
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
برنامه ریزی شهری - شروع کارشناسی: 1398/08/08

تلفن همراه: 9149804821

اطلاعات بیشتر
        قادر احمدي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
برنامه ریزی شهری - شروع کارشناسی: 1399/04/22

تلفن همراه: 9122149932

اطلاعات بیشتر
        آرش صادقيان
حوزه قضایی: ماکو حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
برنامه ریزی شهری - شروع کارشناسی: 1399/04/22

تلفن همراه: 9126221471

اطلاعات بیشتر
        ايرج قادري مطلق
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
برنامه ریزی شهری - شروع کارشناسی: 1401/09/03

تلفن همراه: 9128407758

اطلاعات بیشتر
        نجف رحمتي نيا
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
برنامه ریزی شهری - شروع کارشناسی: 1401/11/04

تلفن همراه: 9140451984

اطلاعات بیشتر
        محسن رشيدي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
برنامه ریزی شهری - شروع کارشناسی: 1401/11/04

تلفن همراه: 9143442004

اطلاعات بیشتر
        اصغر عابديني
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
برنامه ریزی شهری - شروع کارشناسی: 1401/11/06

تلفن همراه: 9141873260

اطلاعات بیشتر
        محدثه نقوي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
برنامه ریزی شهری - شروع کارشناسی: 1401/11/06

تلفن همراه: 9144404733

اطلاعات بیشتر
        سپيده هوشمند فر
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
برنامه ریزی شهری - شروع کارشناسی: 1401/11/18

تلفن همراه: 9144418993

اطلاعات بیشتر
        بايزيد شريفي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
برنامه ریزی شهری - شروع کارشناسی: 1402/03/08

تلفن همراه: 9142828083

اطلاعات بیشتر