شنبه 2 تیر 1403

رشته: تعیین نفقه

        فريبا خسروي فر
حوزه قضایی: نقده حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
تعیین نفقه - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9149379737

اطلاعات بیشتر
        كمال الدين حبيب زاده بوكاني
حوزه قضایی: بوکان حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
تعیین نفقه - شروع کارشناسی: 1388/02/10

تلفن همراه: 9143815923

اطلاعات بیشتر
        كامران مويدي فر
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
تعیین نفقه - شروع کارشناسی: 1388/02/10

تلفن همراه: 9141452656

اطلاعات بیشتر
        اسماعيل حاجيلو
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
تعیین نفقه - شروع کارشناسی: 1388/02/12

تلفن همراه: 9141451116

اطلاعات بیشتر
        فريدون بهبودي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
تعیین نفقه - شروع کارشناسی: 1388/05/06

تلفن همراه: 9144418961

اطلاعات بیشتر
        حيدر علي خليل زاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
تعیین نفقه - شروع کارشناسی: 1389/08/11

تلفن همراه: 9021102332

اطلاعات بیشتر
        هوشنگ حسن زاده سرايي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
تعیین نفقه - شروع کارشناسی: 1390/02/15

تلفن همراه: 9143410005

اطلاعات بیشتر
        نسيم محمدي فلاح
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
تعیین نفقه - شروع کارشناسی: 1391/07/24

تلفن همراه: 9144469391

اطلاعات بیشتر
        رحيم استقبالي كوزه كناني
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
تعیین نفقه - شروع کارشناسی: 1391/07/25

تلفن همراه: 9141465520

اطلاعات بیشتر
        سيروس غفاري
حوزه قضایی: بوکان حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
تعیین نفقه - شروع کارشناسی: 1391/11/04

تلفن همراه: 9141856701

اطلاعات بیشتر
        راحله بشيري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
تعیین نفقه - شروع کارشناسی: 1392/02/12

تلفن همراه: 9143439053

اطلاعات بیشتر
        محمدامين دانش
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
تعیین نفقه - شروع کارشناسی: 1393/03/05

تلفن همراه: 9143465540

اطلاعات بیشتر
        اكبر تايوغ
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
تعیین نفقه - شروع کارشناسی: 1393/11/14

تلفن همراه: 9143435645

اطلاعات بیشتر
        رويا تموزي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
تعیین نفقه - شروع کارشناسی: 1394/02/13

تلفن همراه: 9143498414

اطلاعات بیشتر
        سميه حبيبي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
تعیین نفقه - شروع کارشناسی: 1394/05/14

تلفن همراه: 9148344393

اطلاعات بیشتر
        جعفرصادق دادستدي اصل
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
تعیین نفقه - شروع کارشناسی: 1394/06/31

تلفن همراه: 9143613945

اطلاعات بیشتر
        بانو طالب زاده
حوزه قضایی: پیرانشهر حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
تعیین نفقه - شروع کارشناسی: 1394/06/31

تلفن همراه: 9141882549

اطلاعات بیشتر
        اكبر ابراهيمي مطلق
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
تعیین نفقه - شروع کارشناسی: 1394/11/04

تلفن همراه: 9144417869

اطلاعات بیشتر