شنبه 23 تیر 1403

گروه: کشاورزی و منابع طبیعی

        امين خليليان
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
آبزیان و شیلات - شروع کارشناسی: 1386/04/19

تلفن همراه: 9141405358

اطلاعات بیشتر
        بيژن اندرز
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
آبزیان و شیلات - شروع کارشناسی: 1387/03/20

تلفن همراه: 9144405007

اطلاعات بیشتر
        منصور لطفي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
آبزیان و شیلات - شروع کارشناسی: 1387/03/20

تلفن همراه: 9143459467

اطلاعات بیشتر
        يعقوب منيري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
آبزیان و شیلات - شروع کارشناسی: 1390/02/15

تلفن همراه: 9013418898

اطلاعات بیشتر
        مرتضي حنايي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
آبزیان و شیلات - شروع کارشناسی: 1391/02/13

تلفن همراه: 9143415361

اطلاعات بیشتر
        ساسان عيسي زاده
حوزه قضایی: نقده حوزه فعالیت: (شهرستان مربوطه)
آبزیان و شیلات - شروع کارشناسی: 1401/11/06

تلفن همراه: 9143474428

اطلاعات بیشتر
        احمد حسن پور فتاحي
حوزه قضایی: ماکو حوزه فعالیت: (شهرستان مربوطه)
آبزیان و شیلات - شروع کارشناسی: 1402/01/30

تلفن همراه: 9142700090

اطلاعات بیشتر
        اكبر هاشمي
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1381/02/24

تلفن همراه: 9144611760

اطلاعات بیشتر
        لطف اله انوري
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1381/02/29

تلفن همراه: 9144631525

اطلاعات بیشتر
        يحيي خليلي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1382/03/04

تلفن همراه: 9143411065

اطلاعات بیشتر
        محمود برجسته
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1382/07/29

تلفن همراه: 9371398739

اطلاعات بیشتر
        حجت نيك بخش
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1382/08/06

تلفن همراه: 9141891067

اطلاعات بیشتر
        كريم اكبريان
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1382/08/15

تلفن همراه: 9143471790

اطلاعات بیشتر
        اسماعيل الماسي اقدم
حوزه قضایی: ماکو حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1382/08/15

تلفن همراه: 9114618114

اطلاعات بیشتر
        اسدالله بيت اللهي خامنه
حوزه قضایی: نقده حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1385/02/30

تلفن همراه: 9148226074

اطلاعات بیشتر
        عبدالغفار اونق
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1386/04/19

تلفن همراه: 9144432075

اطلاعات بیشتر
        موسي توسلي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1386/04/19

تلفن همراه: 9144462598

اطلاعات بیشتر
        حسن حسن زاد آذر
حوزه قضایی: اشنویه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1386/04/19

تلفن همراه: 9144412026

اطلاعات بیشتر