شنبه 23 تیر 1403

رشته: دامپروری و دامپزشکی

        اكبر هاشمي
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1381/02/24

تلفن همراه: 9144611760

اطلاعات بیشتر
        لطف اله انوري
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1381/02/29

تلفن همراه: 9144631525

اطلاعات بیشتر
        يحيي خليلي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1382/03/04

تلفن همراه: 9143411065

اطلاعات بیشتر
        محمود برجسته
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1382/07/29

تلفن همراه: 9371398739

اطلاعات بیشتر
        حجت نيك بخش
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1382/08/06

تلفن همراه: 9141891067

اطلاعات بیشتر
        كريم اكبريان
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1382/08/15

تلفن همراه: 9143471790

اطلاعات بیشتر
        اسماعيل الماسي اقدم
حوزه قضایی: ماکو حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1382/08/15

تلفن همراه: 9114618114

اطلاعات بیشتر
        اسدالله بيت اللهي خامنه
حوزه قضایی: نقده حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1385/02/30

تلفن همراه: 9148226074

اطلاعات بیشتر
        عبدالغفار اونق
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1386/04/19

تلفن همراه: 9144432075

اطلاعات بیشتر
        موسي توسلي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1386/04/19

تلفن همراه: 9144462598

اطلاعات بیشتر
        حسن حسن زاد آذر
حوزه قضایی: اشنویه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1386/04/19

تلفن همراه: 9144412026

اطلاعات بیشتر
        حبيب اله عليلو
حوزه قضایی: چالدران حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1386/04/19

تلفن همراه: 9143613205

اطلاعات بیشتر
        رامين مير حاجي مغانجوقي
حوزه قضایی: سلماس حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1386/04/19

تلفن همراه: 9143432042

اطلاعات بیشتر
        ابراهيم وطن پرست
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1386/04/19

تلفن همراه: 9144411038

اطلاعات بیشتر
        رضا جعفريان
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1386/04/20

تلفن همراه: 9141435978

اطلاعات بیشتر
        كامران حسيني
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1387/03/20

تلفن همراه: 9144443614

اطلاعات بیشتر
        اسداله مرادپور
حوزه قضایی: نقده حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1388/02/12

تلفن همراه: 9143402876

اطلاعات بیشتر
        غلامرضا سلطانيان
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
دامپروری و دامپزشکی - شروع کارشناسی: 1389/02/15

تلفن همراه: 9126768538

اطلاعات بیشتر