شنبه 23 تیر 1403

رشته: مهندسی پزشکی- لوازم و تجهیزات پزشکی

        آيدا صرصرشاهي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
مهندسی پزشکی- لوازم و تجهیزات پزشکی - شروع کارشناسی: 1398/08/01

تلفن همراه: 9358729206

اطلاعات بیشتر
        فرزاد سيدتاجديني
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
مهندسی پزشکی- لوازم و تجهیزات پزشکی - شروع کارشناسی: 1398/08/06

تلفن همراه: 9143463678

اطلاعات بیشتر
        احسان جليلي
حوزه قضایی: نقده حوزه فعالیت: (شهرستان مربوطه)
مهندسی پزشکی- لوازم و تجهیزات پزشکی - شروع کارشناسی: 1402/05/02

تلفن همراه: 9143890906

اطلاعات بیشتر