جمعه 22 تیر 1403

رشته: طراحی و گرافیک

        ماندانا واعظ
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
طراحی و گرافیک - شروع کارشناسی: 1399/04/22

تلفن همراه: 9143457073

اطلاعات بیشتر