جمعه 22 تیر 1403

رشته: نقشه برداری و اطلاعات مکانی

        آزاد رشيدي
حوزه قضایی: بوکان حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
نقشه برداری و اطلاعات مکانی - شروع کارشناسی: 1391/11/04

تلفن همراه: 9144820301

اطلاعات بیشتر
        آزاد رحيم زاده
حوزه قضایی: اشنویه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
نقشه برداری و اطلاعات مکانی - شروع کارشناسی: 1391/11/05

تلفن همراه: 9141667988

اطلاعات بیشتر
        تراب آذرخش
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
نقشه برداری و اطلاعات مکانی - شروع کارشناسی: 1392/02/02

تلفن همراه: 9144466700

اطلاعات بیشتر
        لطف علي رحماني
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
نقشه برداری و اطلاعات مکانی - شروع کارشناسی: 1392/02/02

تلفن همراه: 9143405584

اطلاعات بیشتر
        جعفر ملكي ينگي آباد
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
نقشه برداری و اطلاعات مکانی - شروع کارشناسی: 1393/05/03

تلفن همراه: 9143494048

اطلاعات بیشتر
        حميد مكنتي كهنه شهري
حوزه قضایی: سلماس حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
نقشه برداری و اطلاعات مکانی - شروع کارشناسی: 1393/10/07

تلفن همراه: 9143476901

اطلاعات بیشتر
        محمد صديق طالع جنكانلو
حوزه قضایی: ماکو حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
نقشه برداری و اطلاعات مکانی - شروع کارشناسی: 1394/02/13

تلفن همراه: 9144814423

اطلاعات بیشتر
        موسي بالي كورچين قلعه
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
نقشه برداری و اطلاعات مکانی - شروع کارشناسی: 1394/08/30

تلفن همراه: 9143408960

اطلاعات بیشتر
        سعيد پاسبان
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
نقشه برداری و اطلاعات مکانی - شروع کارشناسی: 1394/08/30

تلفن همراه: 9143208124

اطلاعات بیشتر
        فريدون نقيبي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
نقشه برداری و اطلاعات مکانی - شروع کارشناسی: 1394/11/04

تلفن همراه: 9144473326

اطلاعات بیشتر
        مهدي محمدنژاد
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
نقشه برداری و اطلاعات مکانی - شروع کارشناسی: 1398/08/06

تلفن همراه: 9141807292

اطلاعات بیشتر
        رحمان رسولي
حوزه قضایی: نقده حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
نقشه برداری و اطلاعات مکانی - شروع کارشناسی: 1398/08/08

تلفن همراه: 9141687016

اطلاعات بیشتر
        مينا زلفي
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
نقشه برداری و اطلاعات مکانی - شروع کارشناسی: 1398/08/08

تلفن همراه: 9141840551

اطلاعات بیشتر
        جلال اكبرزاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
نقشه برداری و اطلاعات مکانی - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9144475371

اطلاعات بیشتر
        سيدسالار اوجاق زاده ارنساء
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
نقشه برداری و اطلاعات مکانی - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9141414681

اطلاعات بیشتر
        شهريار ايماني فر
حوزه قضایی: نقده حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
نقشه برداری و اطلاعات مکانی - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9144491671

اطلاعات بیشتر
        حجت محمدي ثاني آذر
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
نقشه برداری و اطلاعات مکانی - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9144419517

اطلاعات بیشتر
        رضا ولي پور
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
نقشه برداری و اطلاعات مکانی - شروع کارشناسی: 1401/10/03

تلفن همراه: 9146335455

اطلاعات بیشتر