جمعه 22 تیر 1403
title

درباره كانون كارشناسان رسمي دادگستري آذربايجان غربي

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان غربی بر اساس قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال 1380/10/27 تاسیس گردید. باتوجه به محدویتهای موجود در اخذ شناسه ملی به دلیل عدم ثبت کانون نزد اداره ثبت شرکتها، به استناد مجوز شماره 9000/2/253/1030 مورخ 1394/04/20 اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته ی قوه قضائیه و کانون بعنوان شخصیت حقوقی موسسه غیر تجاری طی شماره ثبت 1097 و شناسه ملی 14006674301 در تاریخ 1395/12/26 نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارومیه ثبت گردیده است. مرکز کانون از تاریخ 1394/05/15 از ارومیه خ دانش ساختمان آذربایجان طبقه 4 به ارومیه -خ شهید بهشتی جنب مجتمع فرهنگی بسیج پلاک 173 -کد پستی:5715846366 تغییر یافته است.


فعالیت اصلی کانون

بر اساس ‌ماده 4 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری اهداف هر كانون به شرح زير است:
‌الف - ايجاد زمينه لازم براي تشكل و جذب نيروهاي متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات كارشناسي و تلاش در جهت تأمين و تعميم‌عدالت در امور مربوطه.
ب - فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي كارشناسان عضو.
ج - تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهاي مربوط به كارشناسي درحدود مقررات.
‌د - نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسي.
ه - ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصي و فني بين كارشناسان عضو از طريق شوراي عالي كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با‌رعايت مقررات موضوعه.