شنبه 23 تیر 1403

رشته: امور حمل و نقل (ترابری)

        حسين خيراله نيا
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
امور حمل و نقل (ترابری) - شروع کارشناسی: 1388/02/10

تلفن همراه: 9144419785

اطلاعات بیشتر
        منوچهر سلمان زاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
امور حمل و نقل (ترابری) - شروع کارشناسی: 1393/03/05

تلفن همراه: 9149405573

اطلاعات بیشتر
        رسول يامچي لو علمداري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
امور حمل و نقل (ترابری) - شروع کارشناسی: 1393/03/05

تلفن همراه: 9143490122

اطلاعات بیشتر