شنبه 2 تیر 1403
title


درباره هیات مدیره

امیر سقراط نظمی

سمت: رئیس هیئت مدیره کانون

رشته: وسایط نقلیه

09143414304


محمدرضا جداری شیروانی

سمت: نائب رئیس کانون

رشته: حسابداری و حسابرسی

09143437110


لطفعلی دژآلود

 سمت: خزانه دار و مسئول امور مالی  

رشته: برق ماشین و تاسیسات کارخانجات

09141474817


نفیسه طوسی

سمت: منشی هیئت مدیره   

رشته: کشاورزی و منابع طبیعی

09127905291


وحید افشین فر

سمت:عضو اصلی هیئت مدیره

رشته :راه و ساختمان

09143436990


رامین جهانگیری

سمت: بازرس کانون

رشته: حسابداری و حسابرسی

09143453003


میروفا مشکوة 

سمت: بازرس کانون

رشته: کشاورزی و منابع طبیعی

09143467584


رویا تموزی

سمت: دادستان انتظامی کانون

رشته: تعیین نفقه

09143498414