چهارشنبه 22 ارديبهشت 1400 - ساعت:09:37

تا ساعت 15:00 دقيقه مورخ 14000222

ردیفنام کارشناسنام خانوادگیحوزهرشته
1سيدايرجآذرنيوشخویحسابداری و حسابرسی
2سعيدآذري پوياارومیهکشاورزی و منابع طبیعی
3رامينآراستهارومیهدامپروری و دامپزشکی
4اصفآزاد خواهمیاندوآبراه و ساختمان
5عبدالرضاآزاديمیاندوآبراه و ساختمان
6اصغرآقالاري شبيلوي عليامیاندوآببرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
7ولياباذريارومیهراه و ساختمان
8مجيدابراهيم زادگانماکوحسابداری و حسابرسی
9شجاعابراهيميشاهیندژتأسیسات ساختمانی
10مهرانابراهيمي هوشيارمیاندوآببرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
11ادريساحمد ابراهيم پورمهابادراه و ساختمان
12غلامرضااحمدزادهماکوراه و ساختمان
13عبدالرضااحمدزادهارومیهحسابداری و حسابرسی
14جعفراحمدزاده ثانيبوکانحوادث ناشی از کار
15سليماحمدنژادپیرانشهرکشاورزی و منابع طبیعی
16قادراحمديارومیهبرنامه ریزی شهری
17آواتاحمديمهابادمهندسی محیط زیست
18خداويردياحمديمیاندوآبکشاورزی و منابع طبیعی
19جلالاحمديخویراه و ساختمان
20محمداحمديارومیهمعادن
21سيامکاحمديارومیهراه و ساختمان
22سجاداحمدي شاهسونارومیهتأسیسات ساختمانی
23سيامکاحمديانسردشتکشاورزی و منابع طبیعی
24لطيفاستوارمهابادحوادث ناشی از کار
25سعيداسدي قراگوزمهابادبیمه
26پريسااسماعيل زادهارومیهمعادن
27عبدالقادراسماعيل نژادمهابادبرق، الکترونیک و مخابرات
28عبدالهاسماعيليپیرانشهرراه و ساختمان
29سميهاسمعيل نژادمیاندوآبتعیین نفقه
30محسناسمعيليخویمواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن
31سيدعلياصفهانيارومیهحسابداری و حسابرسی
32حميدالماس زادنقدهراه و ساختمان
33محمدامينيارومیهفرش
34داودايرانيمیاندوآبحسابداری و حسابرسی
35حسناکبري کنگرلوييارومیهامور بازرگانی
36ميرفتاحباقرالموسويماکوکشاورزی و منابع طبیعی
37توحيدبرزگرمیاندوآبراه و ساختمان
38راحلهبشيريارومیهتعیین نفقه
39بهمنبشيريارومیهامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
40يوسفبلقيس آذرمهابادبرق، الکترونیک و مخابرات
41عباسبهرام زاده علي آبادبوکانکشاورزی و منابع طبیعی
42پرويزبيابانگردنقدهراه و ساختمان
43لقمانبيضاويارومیهامور ثبتی
44الهامپاکدلمهابادتأسیسات ساختمانی
45رسولپلنگي گوگ تپهمهابادتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت
46رسولپناهيخویبرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
47گل آراپورمجربارومیهکامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (ICT,IT)
48پريزادپيراننقدهمواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن
49سيد سليمانپيغمبرنژادمهابادکشاورزی و منابع طبیعی
50سانازتافتاچيارومیهداروسازی و سم شناسی
51بهمنترکمان زاد قديميارومیهراه و ساختمان
52داودتقي زادهخویمعادن
53حسينجابريمیاندوآبراه و ساختمان
54سجادجاويدارومیهحوادث ناشی از کار
55تورججعفرپورخویکشاورزی و منابع طبیعی
56شهرامجعفردوست بستانيمهابادامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
57رضاجعفرنژادارومیهراه و ساختمان
58علي الهجعفري اوغول بيکمیاندوآبکشاورزی و منابع طبیعی
59امن الهجلالي نسبارومیهدامپروری و دامپزشکی
60بهروزجليليمیاندوآبامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
61ناصرجمشيديخویبرق، الکترونیک و مخابرات
62خالقجنت دوستمهابادکشاورزی و منابع طبیعی
63رقيهجنگلي ناناسارومیهمعماری داخلی و تزئینات
64فرزادجهان بخشارومیهحوادث ناشی از کار
65حسينجهانيخویراه و ساختمان
66پيمانجوادي امامزادهارومیهکشاورزی و منابع طبیعی
67الميراجوهريارومیهامور ورزشی
68بهرامچوبفروش خوئيخویکشاورزی و منابع طبیعی
69محمدچوکليمهابادکشاورزی و منابع طبیعی
70مير حميدحاجي حتملوچایپارهکامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (ICT,IT)
71عليحاجي حسينلوخویحوادث ناشی از کار
72محمد عليحاجي محمدلوخویتأسیسات ساختمانی
73اسماعيلحاجيلوارومیهتعیین نفقه
74کمال الدينحبيب زاده بوکانيبوکانتعیین نفقه
75جميلحبيبيبوکانکامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (ICT,IT)
76اميدحدادمهابادراه و ساختمان
77هاشمحسن پورمهابادکشاورزی و منابع طبیعی
78حسينحسن زاد آذرارومیهراه و ساختمان
79حسنحسن زاد آذراشنویهدامپروری و دامپزشکی
80معروفحسن زادهارومیهکشاورزی و منابع طبیعی
81عبدالهحسن زاده قورت تپهارومیهکشاورزی و منابع طبیعی
82احمدحسن نژادنقدهراه و ساختمان
83عليحسن نوه سيخویبرق، الکترونیک و مخابرات
84مرتضيحسن وظيفه شناسارومیهبرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
85کمالحسين زادهخویامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
86شهرامحسين زادهمیاندوآبراه و ساختمان
87مهديحسين زاده سالطهماکوامور گمرکی
88جعفرحسين زاده نقدهارومیهامور ثبتی
89عليحيدري بي صفرارومیهمهندسی آب
90بهروزخان محمديارومیهابنیه و آثار باستانی
91سليمانخداپناهارومیهراه و ساختمان
92اروجعليخرسنديارومیهکشاورزی و منابع طبیعی
93اسعدخضريمهابادکشاورزی و منابع طبیعی
94هيواخضريارومیهراه و ساختمان
95شهرامخليل آرياارومیهبرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
96جمشيدخليل پورخویامور ثبتی
97رزاقخوشياريبوکانتعیین نفقه
98يوسفخيروريماکوحسابداری و حسابرسی
99جعفرصادقدادستدي اصلخویتعیین نفقه
100حسينداننده ساري بگلوارومیهراه و ساختمان
101جواددبيريماکوکشاورزی و منابع طبیعی
102سلطان عليدرستيخویکشاورزی و منابع طبیعی
103علي اکبردرويشيخویبرق، الکترونیک و مخابرات
104کاوهدلخواه اکبريارومیهراه و ساختمان
105احمددهبکري ديزجيمهابادحسابداری و حسابرسی
106کريمدهقاناشنویهراه و ساختمان
107صابرديندوست اسلامسلماسکشاورزی و منابع طبیعی
108داريوشذوالفقاريارومیهامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
109محمد رضارادفرارومیهکشاورزی و منابع طبیعی
110رحمترجبيارومیهحسابداری و حسابرسی
111جعفررحمتي زاد خواجه پاشاارومیهامور بازرگانی
112جليلرحيم پوربوکانراه و ساختمان
113بهرامرحيمي سورهارومیهصنایع گاز و گازرسانی
114مهديرزاقيخویکامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (ICT,IT)
115عليرزمانارومیهامور گمرکی
116مهرانرسوليارومیهراه و ساختمان
117رحمانرسولينقدهنقشه برداری و اطلاعات مکانی
118حامدرشادت جوماکوبرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
119نادررضائي کنگرلويينقدهامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
120سميرارضاپورارومیهتأسیسات ساختمانی
121محمد رضارضازادهارومیهراه و ساختمان
122عليرضارفيعي فرارومیهمحیط زیست طبیعی
123حسينرنجي تکانتپهنقدهکشاورزی و منابع طبیعی
124رحمتروضه چائيارومیهمحصولات دامی (پوست، چرم، سالامبور و روده)
125عليزارع محلهخویکشاورزی و منابع طبیعی
126عزيززارع نقدهينقدهکشاورزی و منابع طبیعی
127مهناززاهدمنشارومیهکشاورزی و منابع طبیعی
128اکبرزواري رضاييارومیهحسابداری و حسابرسی
129عباسزيناليچایپارهکشاورزی و منابع طبیعی
130نسيمساطيارومیهامور ورزشی
131رشيدساميپیرانشهرراه و ساختمان
132حسينسربازرشيد واي قانارومیهامور آتش سوزی و آتش نشانی
133عليسعيديارومیهامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
134حميدسلام زادهارومیهحسابداری و حسابرسی
135فيروزسلطان نژادنقدهکشاورزی و منابع طبیعی
136مهديسليمان نژادمهابادتأسیسات ساختمانی
137سيروسسليمانزاده ينگي ارخشاهیندژمعادن
138آرشسودي رضائيارومیهکامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (ICT,IT)
139مسعودسيد طاهريخویراه و ساختمان
140فرزادسيدتاجدينيارومیهمهندسی پزشکی- لوازم و تجهیزات پزشکی
141حسينسيمانيمهابادکشاورزی و منابع طبیعی
142رضاسکوتي اسکوييارومیهکشاورزی و منابع طبیعی
143محمدشادروانمیاندوآبامور ثبتی
144آرازشاهين پورمهابادراه و ساختمان
145رضاشايان فردمهابادکشاورزی و منابع طبیعی
146نسيمشاکر حقارومیهحسابداری و حسابرسی
147يدالهشريفيخویتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت
148کورششفيعي ايران نژادارومیهمهندسی آب
149تورجشمس برهانمهابادکشاورزی و منابع طبیعی
150نوروزشهامت آذرمیاندوآبکشاورزی و منابع طبیعی
151عليشهرنژادارومیهصنایع نفت
152کيوانشيخ آقائيمهابادراه و ساختمان
153عليرضاشيخ بگلوخویراه و ساختمان
154ابوالفضلشيخ محمدي ديزجيارومیهتأسیسات ساختمانی
155داريوششيرپنجه گلمانخانهارومیهامور ثبتی
156جلالشيرمحمديمهابادتعیین نفقه
157مجيدشکوريارومیهحسابداری و حسابرسی
158بصيرصادق پورارومیهراه و ساختمان
159جعفرصادقي پورچالدرانراه و ساختمان
160آرشصادقيانماکوبرنامه ریزی شهری
161عليصالحيمهابادامور بازرگانی
162بهمنصبوريارومیهراه و ساختمان
163سعيدصديقي مغانجوقيارومیهبرق، الکترونیک و مخابرات
164موسيصلاحينقدهراه و ساختمان
165نجفصمدي اصلمیاندوآبراه و ساختمان
166فرهادصيادي مقدمارومیهمعادن
167بابکطالب پورارومیهکشاورزی و منابع طبیعی
168علي اکبرطالب زادهارومیهبرق، الکترونیک و مخابرات
169محمدناصرطاهرمهابادکشاورزی و منابع طبیعی
170سراج الدينطاهريمهابادامور ثبتی
171عليطايفه مرنديماکوکشاورزی و منابع طبیعی
172سيدرحيمطباطبائينقدهحسابداری و حسابرسی
173بهروزطوسيارومیهبرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
174نفيسهطوسيارومیهکشاورزی و منابع طبیعی
175محمدعابدينيارومیهحسابداری و حسابرسی
176جوادعامري فرخویکشاورزی و منابع طبیعی
177ابراهيمعباسيبوکانراه و ساختمان
178ليلاعباسي يغموراعليارومیهتأسیسات ساختمانی
179سميهعبداله زادهمیاندوآبزبانهای خارجی
180محمد رضاعبداله زاده ميرشکارلوخویمواد (شامل: فلزات- سرامیک- کامپوزیت)
181حسينعبديمهابادتأسیسات ساختمانی
182بهمنعبديارومیهبرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
183وهابعبدي صوريمیاندوآببرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
184سيامندعزيزپورمهابادکشاورزی و منابع طبیعی
185اکبرعزيززادهنقدهصنایع گاز و گازرسانی
186ايوبعزيزيارومیهراه و ساختمان
187بهمنعزيزيارومیهتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت
188حسينعزيزيارومیهکشاورزی و منابع طبیعی
189اسماعيلعسگريسلماسمهندسی آب
190حسنعظيم زادهخویتأسیسات ساختمانی
191محمدرضاعلي بابالوخویراه و ساختمان
192فرهادعلي محمدارومیهحسابداری و حسابرسی
193يدالهعليزادهسلماسکشاورزی و منابع طبیعی
194مهراجعليلوخویمحیط زیست طبیعی
195پرويزعماريارومیهکشاورزی و منابع طبیعی
196عبدالعليغفارينقدهکشاورزی و منابع طبیعی
197حسينغفوريارومیهراه و ساختمان
198جعفرغلامپور متينارومیهتعیین نفقه
199فرشادغلامي نژاد مقدمارومیهتأسیسات ساختمانی
200پيمانفاتحيارومیهداروسازی و سم شناسی
201احمدفتح الهيارومیهامور ثبتی
202مهديفجريارومیهدامپروری و دامپزشکی
203عليرضافرجيخویحسابداری و حسابرسی
204ناصرفرخ زاده صوفيارومیهامور ثبتی
205مجيدفرخي زادهارومیهامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
206محمد امينفرهمندچالدرانکشاورزی و منابع طبیعی
207افشينفريورارومیهدامپروری و دامپزشکی
208محسنفيروزي سردشتسردشتامور ثبتی
209سيدنبيقائمي مير آبادينقدهکشاورزی و منابع طبیعی
210اسماعيلقادريبوکانتأسیسات ساختمانی
211خسروقادرينقدهتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت
212محسنقايمينقدهصنایع گاز و گازرسانی
213اصغرقربان زادهماکوحسابداری و حسابرسی
214سجادقربان نژادخویبرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
215عليرضاقربانينقدهراه و ساختمان
216سيد حسنقريشيسردشتامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
217آواتقم قلعهارومیهمعادن
218مهديقنبرزاده لکارومیهمهندسی محیط زیست
219عليرضاقهرمانيمهابادامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
220عباسقهرمانيمهابادکشاورزی و منابع طبیعی
221ابراهيمگل صنملوخویبرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
222يوسفگل محمديبوکاندامپروری و دامپزشکی
223سوارهگلابيمهابادکشاورزی و منابع طبیعی
224رضاگنجعليمهابادراه و ساختمان
225عبدالقادرگورکمهابادراه و ساختمان
226محمدعليلسانيارومیهمهندسی محیط زیست
227عادللعل شهسوارارومیهبرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
228وحيدلعل شهسوارارومیهراه و ساختمان
229عادللکارومیهراه و ساختمان
230کامرانمازوجيمهابادحسابداری و حسابرسی
231عبدالسلاممام عزيزيپیرانشهرکشاورزی و منابع طبیعی
232محمدمحاليمهابادراه و ساختمان
233حبيبمحسنيارومیهمحصولات دامی (پوست، چرم، سالامبور و روده)
234محمد حسينمحمدپورمیاندوآبراه و ساختمان
235سيامکمحمدپورارومیهکتاب و کتابداری
236منيرهمحمدزادهارومیهصنایع گاز و گازرسانی
237مهديمحمدلوخویراه و ساختمان
238هيوامحمديمهابادراه و ساختمان
239سليمانمحمديمهابادکشاورزی و منابع طبیعی
240رحمنمحمديمهابادحسابداری و حسابرسی
241هدايتمحمديمهابادتعیین نفقه
242قهرمانمحمديمهابادراه و ساختمان
243منصورمحمديبوکانمهندسی محیط زیست
244سالارمحمديمیاندوآبحسابداری و حسابرسی
245افشينمحمدي اصلارومیهحسابداری و حسابرسی
246محمدعليمحمدياري قره بلاغتکابکشاورزی و منابع طبیعی
247عثمانمحمود زادهپیرانشهرکشاورزی و منابع طبیعی
248بهراممحمودي جعفرآبادنقدهتعیین نفقه
249الميرامختارنژادخویکشاورزی و منابع طبیعی
250جعفرمددي قراکلکارومیهحسابداری و حسابرسی
251اسدالهمرادپورنقدهدامپروری و دامپزشکی
252فرنوشمرتضويماکوراه و ساختمان
253جوادمرنديچایپارهکشاورزی و منابع طبیعی
254محمدمسلم لوچایپارهکشاورزی و منابع طبیعی
255سعيدمشهدي جعفرلوارومیهامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
256حسينمشکوتارومیهکشاورزی و منابع طبیعی
257يونسمصطفائيماکوکشاورزی و منابع طبیعی
258رضامصطفاييارومیهامور ثبتی
259طاهرمنظميارومیهراه و ساختمان
260يوسفمهر آراارومیهراه و ساختمان
261سيدحيدرموسوي انزابيمهابادکشاورزی و منابع طبیعی
262مير سعيدموسوي قرالريارومیهتأسیسات ساختمانی
263مرتضيمولائيمیاندوآبراه و ساختمان
264رامينمير حاجي مغانجوقيسلماسدامپروری و دامپزشکی
265سيد محمدميرشاکيارومیهراه و ساختمان
266سيدرضاميرقلجارومیهبرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
267ميکائيلناصري يالقوز آغاجسلماسراه و ساختمان
268هاشمنجف زادهماکومهندسی آب
269جلالنجل احمدارومیهراه و ساختمان
270جمالنصرالهيبوکانراه و ساختمان
271اسلامنصيرپورارومیهراه و ساختمان
272ارسطونظميارومیهلوازم خانگی و اداری
273فريدوننقيبيارومیهنقشه برداری و اطلاعات مکانی
274سيد حسيننمکيمهابادکشاورزی و منابع طبیعی
275منصورنوبهاريارومیهراه و ساختمان
276حسيننوروزينقدهتأسیسات ساختمانی
277سعيدنوريارومیهحسابداری و حسابرسی
278حجتنيک بخشارومیهدامپروری و دامپزشکی
279سيروسنيک مرامارومیهراه و ساختمان
280مهديهاديفرارومیهراه و ساختمان
281هاديهاشم زادهارومیهبرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
282اکبرهاشميخویدامپروری و دامپزشکی
283عليورمزيارخویراه و ساختمان
284عبدالکريموطمانيمهابادزبانهای خارجی
285رضاوطن خواهارومیهراه و ساختمان
286لطيفولي زادهخویامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
287مصطفيولي زادهنقدهبرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
288بابکوندنوروزمیاندوآبلوازم خانگی و اداری
289عبدالعلييارمحمدي علي بلاغينقدهراه و ساختمان
290رسولياريارومیهحسابداری و حسابرسی
291فرجيعقوب زادهخویراه و ساختمان
292رحيميگانه قوشچيماکوبرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
293فتاحيوسف زادهبوکانراه و ساختمان
294علييوسفيخویراه و ساختمان
295جعفريوسفيمهابادلوازم خانگی و اداری
296کمالکارگرمیاندوآبحسابداری و حسابرسی
297حجتکاري رضائيارومیهتأسیسات ساختمانی
298فريدونکاشفاشنویهراه و ساختمان
299کاوهکاظميمهابادتأسیسات ساختمانی
300اميرعليکاظمي حصيرينقدهامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
301نادرکرامتارومیهحسابداری و حسابرسی
302رضاکريم زادهمهابادحسابداری و حسابرسی
303منصورکريم زادهمهابادلوازم خانگی و اداری
304آرمانکريميمهابادصنایع گاز و گازرسانی
305جعفرکريمي جوانبوکانراه و ساختمان
306مهديکلاهيارومیهکامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (ICT,IT)